Ajalugu läbi erinevate meetodite kuuendas klassis - Õpetajaraamat

Ajalooõpetajale mõeldud õpetajaraamat püüab 6. klassi ajalooõpetajat toetada erinevate tunni mitmekesistamise võimalustega. Õpetajale mõeldud materjal on süstematiseeritud tuntuima Eesti ajaloodidaktiku Hillar Palametsa soovitustele tuginedes. Aluseks on võetud 6. klassile mõeldud Avita poolt kirjastatud Mati Kõivu Vanaaeg I ja II. Arvestatud on ajaloodidaktika põhiprintsiipe.

Esitatu ei ole ainuvõimaluste kogu, vaid püüab toetada ajalooõpetajat (meetodid sobivad kõikide humanitaarainete õpetamiseks).

Õpetajaraamat on jaotatud osadeks:

  • esimeses osas antakse edasi soovitusi suuliste meetodidte kasutamiseks olgu siis õpetaja või õpilaste poolt,
  • järgnevates osades kirjeldatakse meetodeid õpikutekstiga töötamiseks, faktiteadmiste omandamiseks, tunni näitlikustamiseks.